mercoledì 9 marzo 2016

Poetre for Albania: new adventure in April

 -ENGLISH-
italian and albanian below


The extraordinary coincidences continue for those who, like us, lives, loves and meets poetry and, in this article, we will discuss three coincidences to get to the revival of the project "Poetre", for which we will meet again with some friends known at Nisan Festival, founded by Naim Araidi, unfortunately passed away. The first coincidence date back when Thauma launched "Poethree" a series that sees, in every volume, the works of three Italian poets translated into other languages, thereby constituting twinnings between various poets and poetry translators that belong to various nationalities.
"Poethree" has given birth to three volumes:
- "POETHREE New Italian voices" with poems by Luca Artioli, Fabio Barcellandi and Andrea Garbin translated into English;
- "Ne abbiamo fin sopra i capelli" with poems by Massimiliano Bardotti, Serse Cardellini and Luca Pizzolitto translated into Polish;
- "NJE vibrim dallgëzues flatrash" with poems by Viorel Boldis, Rosana Crispim da Costa and Andrea Garbin translated into Albanian.

At the beginning of 2015 Thauma closes its activities, including the series "Poethree". In these days of 2016, however, we must mention the second coincidence because the series is back to life now, thanks to the previous meeting with Dario Bellini of Gilgamesh Editions, whom, after publishing with some success 8 volumes in the series Le Zanzare directed by Andrea Garbin, gave hos readiness to continue the series "Poetre" (this time with Italianate name) with Gilgamesh Editions, with three other authors such as Valeria Raimondi, Beppe Costa and Jack Hirschman, translated by Valbona Jakova, having as a goal Albania.
The third coincidence is to be able to count on some Albanian poets known prior to Nisan Festival, which are giving organizational and logistical support for the upcoming "landing" in Albania in April. Here are the three coincidences forming the fate of poets who do not often meet, and even they do not know each other, at least not all, and it's off to meet Naim, Beppe and Stefania mutual albanian friends.

The associations Movimento dal Sottosuolo and Pelicano collaborate to ensure that this is a journey to meet and promote not only the book "Rrjellë dallge QE Shtyn - The wave inside that pushes" of 'our' three, accompanied by a translator, but a way and a time to continue the work of Naim Araidi, of the man who "brings poetry to men".
Many are the poets in prison, killed or tortured; the words are stones wrote Carlo Levi, and today poetry seems to instill more afraid and that is why you have to spread it as much as possible, especially when it is the only weapon we have against the war, the warmongers, the dictators of all kinds and nation.

-ITALIANO-
albanian below

Le coincidenze straordinarie proseguono per chi, come noi, vive, ama e incontra la poesia e, in questo articolo, parleremo di tre coincidenze per arrivare alla rinascita del progetto “Poetre”, per il quale ci incontreremo di nuovo con alcuni amici conosciuti al Nisan Festival, fondato dall’amico Naim Araidi, purtroppo scomparso. La prima coincidenza risale ai tempi di Thauma dove per “Poethree” si intende una collana che vede, in ogni suo volume, le opere di tre poeti italiani tradotte in altre lingue, costituendo in questo modo dei gemellaggi tra poeti e traduttori di poesia di varie nazionalità. “Poethree” ha dato vita a tre volumi:
- “POETHREE new italian voices” con poesie di Luca Artioli, Fabio Barcellandi e Andrea Garbin tradotte in inglese;
- “Ne abbiamo fin sopra i capelli” con poesie di Massimiliano Bardotti, Serse Cardellini e Luca Pizzolitto tradotte in polacco;
- “Një vibrim dallgëzues flatrash” con poesie di Viorel Boldis, Rosana Crispim da Costa e Andrea Garbin tradotte in albanese.

All’inizio del 2015 Thauma chiude i battenti e si blocca anche la collana “Poethree”. In questi giorni del 2016, però, dobbiamo parlare della seconda coincidenza perché la collana riprende vita grazie al precedente incontro con Dario Bellini delle edizioni Gilgamesh che, presto detto, dopo avere pubblicato con un certo successo ben 8 volumi all’interno della collana Le Zanzare diretta da Andrea Garbin, da la sua disponibilità a far proseguire la collana “Poetre” (questa volta con nome italianizzato) con Gilgamesh Edizioni, con altri tre autori quali Valeria Raimondi, Beppe Costa e Jack Hirschman, tradotti da Valbona Jakova, avendo come meta l’Albania.
La terza coincidenza sta nel poter contare su alcuni poeti albanesi conosciuti precedentemente al Nisan Festival, che ci stanno dando supporto organizzativo e logistico per il prossimo “approdo” in Albania di aprile. Ecco che le tre coincidenze formano il destino di poeti che non si incontrano spesso e, addirittura, non si conoscono fra loro, almeno non tutti, e si parte per incontrare gli amici comuni di Naim, Beppe e Stefania Battistella che, in questo fu il tramite iniziale per la lingua inglese al Nisan, seguita da Valbona per la lingua albanese.

Le associazioni Movimento dal Sottosuolo e Pellicano collaborano a far sì che questo sia un viaggio per incontrare e promuovere non solo il libro “Rrjellë dallge që shtyn - L’onda dentro che sospinge” dei ‘nostri’ tre, accompagnati dalla traduttrice, ma un modo e un momento per continuare nell’opera di Naim Araidi, di quell’uomo “che porta agli uomini la poesia”. Molti sono i poeti in carcere, uccisi o torturati; le parole sono pietre scriveva Carlo Levi, ed oggi sembra la poesia incuta ancora più paura ed è per questo che bisogna diffonderla il più possibile, soprattutto quando è l’unica arma che abbiamo contro la guerra, i guerrafondai, i dittatori d’ogni tipo e nazione.


-ALBANIAN-

Koinçidencat e jashtëzakonshme vazhdojnë për atë që, sikundërse ne, jeton, don dhe takon poezinë. Kështu me disa miq të Nisan Festival, festival i realizuar dhe dashur nga miku Naim Araidi, që fatkeqsishisht nuk është më, do të takohemi përsëri. Po, ndërkohë Valbona Jakova poetesh dhe përkthyese shqiptare që jeton në vendin tonë, disa vite më parë, u njoh me poetë të tjerë dhe bashkëpuntor të Movimento dal Sottosuolo “ Lëvizje nga Nëntoka”, të cilët i dhanë jetë një kolane, të lindur nga vepra pioneristike e Andrea Garbin, Fabio Barcellandi e Luca Artioli me vëllimin italo-anglez POETHREE new italian voices. Menjëherë u ndoq nga “Ne abbiamo fin sopra i capelli”, “Na ka ardhur deri sipër flokëve”, në gjuhën polake me Luca Pizzolitto, Massimiliano Bardotti e Serse Cardellinie. I fundit që do të publikohej ishte “Një vibrim dallgëzues flatrash” në shqip me Andrea Garbin, Rosana Crispim da Costa, Viorel Boldis, dhe duke mos mundur të ketë vazhdimsi, një vit më vonë Thauma do të detyrohej të mbyllej.
Pra dy konçidenca që takohen formojnë një të tretë: takimin me Dario Bellini i shtëpisë botuese Gilgamesh që, pasi boton me një farë suksesi 8 volume, mendon t’i japë vazhdimsi kolanës Poetre, me autorë të tjerë, përsëri të përkthyer nga Valbona. Valeria Raimondi, Beppe Costa e Jack Hirschman. Ja pra që tre koinçidencat formojnë fatin e poetëve të cilët nuk takohen shpesh dhe, as që njihen me njëri tjetrin, të paktën jo të gjithë e megjithatë do të nisen në prill për të takuar miqtë e përbashkët të Naimit, Beppe e Stefania Battistella që, në këtë mes ka qenë përkthyesja e përbashkët e gjuhës angleze, e ndjekur nga Valbona për gjuhën shqipe.
Shoqatat Movimento dal Sottosuolo e Pellicano bashkëpunojnë në mënyrë që ky udhëtim të bëhet për të takuar dhe promovuar jo vetëm librin “ Rrjellë dallge që shtyn” “L’onda dentro che sospinge” të “ne” të treve, të shoqëruar nga përkthyesja, por një moto dhe një moment për të vazhduar veprën e Naim Araidi-t, të atij njeriu “ që i sjell njerëzve poezinë”. Janë të shumtë poetet nëpër burgje, të vrarë e të turturuar, fjalët janë gurë shkruante Carlo Levi dhe sot me sa duket fjala ngjall frikë më tepër se kurrë e pikërisht për këtë duhet mbrojtur sa të jetë e mundur, mbi të gjitha kur mbetet e vetmja armë kundër luftës, atyre që e ndezin, diktatorëve të çdo tipi dhe nacioni.

 If you want to support us you can find more information at this link that takes you to a fundraising website.


DATE TOUR APRILE
Sabato 23 Tirana
Domenica 24 Tirana ore 10 presso l’Istituto Culturale Albanese "Gjon Gazulli"
Lunedì 25 ore 11 presso il Teatro di Saranda con  Anastas Nika
Martedì 26 a Lezhë Biblioteca
Mercoledì 27 a Shkoder 
Giovedì 28 presso l’Università di Durazzo
con noi ci sarà Mirush Kabashi e Nicolle Loka


Posta un commento